Kooperativet Kontrabuss

Alternativ transport

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Kontrabuss je nezisková organizace která vznikla v roce 1987. Prací v anarchistickém duchu dáváme pøíklad nevlastnictví, inspirujeme k osobní aktivitì a odpovìdnosti. Usilujeme o globální šetøení surovinami.

Naší myšlenkou je:

  •  podporovat a zajišt´ovat dopravu pro alternativní hnutí na lokální i globální úrovni
  • usnadòovat kontakt mezi rùznými myšlenkami, kulturami a lokalitami
Jako èlen naší organizace máš možnost využívat naše vybavení èi tøeba pøispìt vlastním. Výlohy naší organizace jsou kryty z pøíspevkù na režijní náklady.

TY MÁŠ NÁPADY - MY MÁME PROSTØEDKY!